İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak

Aslında reklam içeryor ama böyle güzel reklama can kurban. İK Uzmanı olabilmek adına güzel ve kaliteli bir rehber olduğu söyleniyor yorumda. Fakat ben yorumlardan daha çok Uzman olmak için gidilmesi gereken yollarla ve aşağıda da göreceğiniz gibi yapılan güzel tanımlamalarla ilgilendim. Eminim ki yazı sizin de hoşunuza gidecek, ve kim bilir, belki de bu içeriği satın alacaksınız. Eğer böyle birşey yaparsanız, lütfen yorum bırakınız :)

———————————————————–

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan Kaynakları (kısaca “İK”); bir işletme, kurum veya organizasyonun ürün ve hizmet sunmak için kullandığı, iş gücünü oluşturan bireyler topluluğudur. İnsan kaynağı bir işletme içinde işçi, memur, uzman, müdür, yönetici gibi sıfatlarla çalışarak işletmenin hedeflerini yerine getirmesini sağlar. Onu, işletmenin diğer kaynaklarından ayıran en önemli özelliği, “insan” olmasıdır. 

Günümüzün rekabetçi ortamında işletmelerin birbirlerine karşı rekabet üstünlüğü yaratabilmeleri için birçok unsurun kopyalanabilir olmasına rağmen, insan kaynağı kopyalanamamaktadır. Bu nedenle işletmeler insan kaynaklarına önem vererek ve bu kaynağı ellerinde tutarak rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü kazanmak istemektedirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (kısaca “İKY”); işletme, kurum veya organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri yerine getirebilecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerinin tümüdür. Bu faaliyetler neticesinde işyeri verimliliğin artması ve iş yaşamının niteliğinin yükseltilmesi sağlanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi temelde dört süreci içermektedir;

1. İnsan Kaynakları Planlaması: İşletmenin hedeflerine katkıda bulunabilecek en uygun personelin en uygun zamanda istihdam edilmesi, en uygun mevki ve pozisyona yerleştirilmesi, eğitim yoluyla yeni görevlere hazırlanması ve etkin bir şekilde çalıştırılması işlevlerini içerir.

2. Ücret ve Sosyal Yardımlarının Planlanması: Çalışanların maaş, ücret ve sosyal yardımlarının, hem işveren hem de çalışanın lehine olacak şekilde planlanması ve yönetilmesini içerir.

3. Performans Yönetimi: Çalışanların eğitimi, gelişimi, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi işlevlerini içermekle birlikte, bu işlevlerin işletmenin hedefleri ile en verimli şekilde örtüştüğünden emin olmayı gerektirir. Performans yönetimi sadece çalışanlar için değil, bazen departman, ürün, servis veya müşteri için de uygulanabilir.

4. Çalışan İlişkileri Yönetimi: Çalışanların işe olan motivasyonunu yükseltecek ve onları işten ayrılmak düşüncesinden alıkoyacak işlevleri içerir.  Böylece, çalışanların ve dolayısıyla işletme verimliliğinin arttırılması sağlanır.

Yukarıda bahsedilen dört süreçten her birinin başarılı olması, diğer bir sürecin başarı ile yerine getirilmesine bağlıdır. Bu, her bir sürecin birbiri ile ilişkili olduğu ve hedefe ulaşmak için tek başına yeterli olmadığı anlamını doğurmaktadır. Bu süreçler öyle bir yerine getirilmelidir ki, bir taraftan işletme amaçları gerçekleştirilebilsin, diğer taraftan çalışanların memnuniyeti sağlansın ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumlulukları yerine getirilebilsin.

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir, Ne Değildir?

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzmanı; bir organizasyon bünyesinde çalışan personelden verimli bir şekilde yararlanmak ile ilgili öneriler veren, politikalar oluşturan ve bu politikaları yöneten kişidir. Çalıştığı kurumun verimliliği ve iş yaşamındaki niteliği doğrultusunda insan kaynakları ile ilgili tüm çalışmaları başından sonuna kadar yürütmek ve aldığı geri bildirimler doğrultusunda insan kaynakları yönetimi faaliyetlerine yön vermek bir insan kaynakları uzmanının en önemli görevidir.

Bir insan kaynakları uzmanının, işverenin iş hedefleri ve bu hedefleri karşılaması için ihtiyaç duyulan doğru personeli seçme, geliştirme ve işini bırakmasına engel olma politikalarını tasarlamak ve yürütebilmek hakkında net bir görüşe sahip olması gerekir. Kurum bünyesindeki “İnsan Kaynakları Departmanı” ya da “İnsan Kaynakları Bölümü” adı altındaki organizasyon birimlerinde çalışan insan kaynakları uzmanları, bir işletmenin insan gücünü en etkili şekilde kullanarak verimliliğini arttırması ve rakiplerinin önüne geçmesi sürecindeki en kritik kişilerdir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Değildir?

1. İnsan kaynakları uzmanı bir müşteri ilişkileri yöneticisi değildir.

Müşteri ilişkileri yöneticisi, firma namına müşteri ile iletişim kuran kişidir. En önemli görevleri; firmanın ürün ve/veya servisi ile ilgili müşteriyi bilgilendirmek ve müşterinin eleştirilerini firmaya iletmektir.

İnsan kaynakları uzmanı, firmanın insan kaynaklarını ve insan kaynaklarını etkileyen tüm faktörleri yöneten kişidir. En önemli görevi, firma çalışanlarının motivasyonunu ve kalifiyesini arttırarak işletme verimliliğini maksimize etmektir.

2. İnsan kaynakları uzmanı sadece bir personel yöneticisi değildir.

Personel yöneticisi; firma çalışanlarını işe alma, işten çıkarma ve kayıtlarını tutma işlemlerini yerine getiren kişidir. Bir personel yöneticisi tamamen “iş” odaklı düşünür ve önceliği çalışanın memnuniyetine bakmaksızın işin tamamlanmasını sağlamaktır.

İnsan kaynakları uzmanı, personel yöneticisinin görevlerini yerine getirmekle birlikte; açık pozisyonlara en doğru kişinin yerleştirilmesi, insan gücünden en verimli biçimde yararlanılması için onun eğitilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesinden de sorumludur. “İş” odaklı düşünmek yerine “insan” odaklı düşünür ve buna göre planlamasını yapar.

3. İnsan kaynakları uzmanı bir halkla ilişkiler uzmanı değildir.

Halkla ilişkiler uzmanı; dergi, gazete, radyo, televizyon, internet siteleri, vb. gibi kitle iletişim araçlarının sorumluları ile iyi ilişkiler kurup, bu ilişkileri çalıştığı kişi ya da kurumun menfaati doğrultusunda kullanan kişidir. Amacı, hesabına çalıştığı kişi ya da kurumun toplum nezdinde itibar ve saygı kazanmasını sağlamaktır.

İnsan kaynakları uzmanı; hesabına çalıştığı işletme, kurum ya da organizasyona rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politikalar oluşturulması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürüten kişidir.

Neden İnsan Kaynakları Uzmanlarına İhtiyaç Vardır?

İnsan kaynakları uzmanları her türden işletme, kurum ve organizasyonun bel kemiğidir. Küçük işletmelerden büyük holdinglere kadar bütün organizasyonların başarısı, insan kaynakları yönetimini ne denli etkin bir şekilde gerçekleştirdiğine bağlıdır. Başarılı bir insan kaynakları yönetimi, bir personeli işe almaktan ve onun kayıtlarını tutmaktan çok daha fazlasını içermektedir.

Aşağıda dünyada ileri gelen CEO’lar, insan kaynakları yöneticileri ve insan kaynakları akademisyenlerinin, neden insan kaynakları uzmanlarının bu denli önemli kişiler olduğunu maddeler halinde anlatan ortak görüşü yer almaktadır.

1. İnsan Sermayesi Değeri

Kurum içi bir insan kaynakları departmanına sahip olmak işletmeler için çok önemlidir. İnsan kaynakları uzmanları, insan sermayesinin şirketin kar ve zararı açısından ne kadar önemli olduğu bilincini arttırabilir. Özellikle küçük işletmeler için insan sermayesi çok önemlidir. Çünkü küçük firmalarda çalışanlar genellikle aynı anda birçok görevden sorumlu olurlar. Dolayısıyla birçok görevi yerine getiren bir çalışanın firmadan ayrılması durumu, şirket için büyük bir boşluk ve şirketin verimliliği için potansiyel bir tehdit oluşturur.

2. Bütçe Kontrolü

İnsan kaynakları uzmanları, çalışanların masraflarını düzenleyerek aşırı derecede para harcanmasını engeller. Ayrıca, insan kaynakları uzmanları piyasanın incelenerek çalışanlar için gerçekçi ve rekabetçi ücretler belirlendiğinin garantisidir. Bazı küçük işletmelerde bütçe sınırlamaları olduğu için insan kaynakları uzmanları özellikle yararlıdır.

3. Anlaşmazlıkların Çözümü

İşyerlerinde; kişilik, karakter, kültür, çalışma tarzı, çalışanlar arasındaki altyapı, deneyim ve eğitim gibi farklılıklardan kaynaklanan bazı anlaşmazlıkların olması kaçınılmazdır. Bir insan kaynakları uzmanı, çalışanlar arasında ve/veya çalışanlar ile yöneticiler arasındaki anlaşmazlıkları tanımlayabilmek, çözebilmek ve yeniden iyi ilişkiler oluşturulmasını sağlamak görevini yürütür.

4. Eğitim ve Gelişim

İnsan kaynakları uzmanları, organizasyonun hedefleri doğrultusunda mevcut çalışanların eğitilerek becerilerinin geliştirilmesi işlevini yürütürler. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim planının oluşturulması ve eğitimin uygulanması süreçlerini içeren bu işlev, işe ek ya da daha nitelikli çalışanlar almaktan çok daha ucuza mal olmaktadır. Ayrıca bu işlev, çalışanları organizasyon bünyesinde muhafaza etmeyi sağlayan stratejilerin de başında gelmektedir.

5. Çalışan Memnuniyeti

İnsan kaynakları uzmanları genellikle çalışan memnuniyeti düzeyini belirleme sorumluluğunu üstlenirler. İyi bir şekilde tasarlanmış çalışan incelemeleri, odak gruplar ve işten çıkış görüşmesi stratejisi ile insan kaynakları uzmanları, çalışanların memnuniyetsizliklerinin altında ne veya nelerin yattığını belirler ve çalışanları motive etmek için bu konulara dikkat çekerler.

6. Maliyet Tasarrufu

Ek bir çalışana ihtiyaç duymanın ya da işten ayrılan bir çalışanın yerine başka bir çalışanı işe almanın maliyeti, başarılı bir insan kaynakları yönetimi ile mevcut çalışanların devamlılığını sağlamanın maliyetinden çok daha yüksek ve risklidir. Bunun için insan kaynakları uzmanları organizasyonun hedefleri doğrultusunda mevcut çalışanların motivasyonunu arttırmak ve işten ayrılma devir hızını düşürmek için politikalar üretirler.

7. Performans İyileştirme

İnsan kaynakları uzmanları performans yönetimi sistemleri oluşturur. Böylece performansları işverenin beklentilerinin gerisinde kalan çalışanların verimlilikleri arttırılmaya çalışılır veya işyeri ile ilişiği kesilir. Dolayısıyla paranın düşük performanslı çalışanlar için boşa harcanmasının önüne geçilmiş olur.

8. Karar-verme Sürecine Dahil Etme

Bir işletmeyi en iyi o işletmenin çalışanları tanır. Ancak çalışanların, işletmenin yönetim sürecine aşırı dâhil edilmesi ya da hiç dâhil edilmemesi işletme adına bir takım problemleri ortaya çıkarır. Bu durumda, insan kaynakları uzmanlarının hazırlamış olduğu bir plan doğrultusunda çalışanları işletmenin karar-verme sürecine kısmen dâhil etmek, işletmenin daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bu durum ayrıca çalışanlara “aidiyet” duygusu katarak işletme için daha verimli çalışmasına da katkıda bulunmaktadır.

9. Kurumsal İmaj

İnsan kaynakları uzmanlarının en önemli işlevlerinden biri; işletmeyi, insanların çalışmayı arzu ettiği bir işletme haline getirmesidir. İnsanların çalışmayı arzu ettiği bir işletme olmak demek; en iyi nitelikteki adayları işe almak, en uygun adayları seçmek ve en yetenekli çalışanları muhafaza etmek konularında bir denge tutturmak demektir. Böyle prestijli şirketlerde çalışanlar, işlerini kaybetmemek ve bu prestijli firmada daha üst kademelere gelmek için ortaya maksimum gayret koyarlar.

10. Değişmez İlkeler

İnsan kaynakları uzmanlar, iş yeri kültürü ve ortamını yönetmek için stratejik ve kapsamlı yaklaşımlar oluşturur. Bu yaklaşımlar neticesinde, çalışanların işletmenin genel gidişatına ve işletmenin amaçları ve hedeflerine ulaşmasına etkili ve verimli bir şekilde katılım sağlamasına olanak tanır. Bunun için insan kaynakları uzmanları, iş gücünün (insan kaynaklarının) işletmenin felsefesi ve iş ilkelerini karşıladığından emin olana kadar çalışır.

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Hizmet verdiği kurumun ihtiyaçlarına göre değişmekle birlikte, bir insan kaynakları uzmanının temel görevleri aşağıdaki gibidir:

1. İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirlemek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak.

2. İşletmeye başvuran adayların değerlendirmek ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlamak.

3. İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini arttırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenlemek.

4. Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması için politikalar belirlemek ve bu politikaları uygulamak.

5. Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ve performans ölçekleri geliştirmek.

6. Çalışanların maaş, sigorta, emeklilik, izin, sosyal yardımlar, terfi, yer değiştirme, gibi işlemlerini yürütmek.

7. Çalışanlar ile ilgili şikâyetlerle ilgilenmek ve disiplin prosedürlerini yürütmek.

8. Çalışanların mevcut ve geleceğe yönelik eğitim, gelişim ve kariyer planlamalarını yapmak.

9. Departman müdürleri ile birlikte acil ve uzun vadeli personel gereksinimlerini göz önünde bulunduran strateji planları oluşturmak.

10. Çalışanların kendi arasında ve/veya yöneticiler ile arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamak ve yeniden iyi ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak.

11. İşletmeyi, kurumsal hedefler doğrultusunda insanlar tarafından çalışılmak isten bir yer haline getirmek.

Kimler İnsan Kaynakları Uzmanı Olabilir?

İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışmak isteyen herkes insan kaynakları uzmanı olabilir. İnsan kaynakları uzmanı olmak için herhangi bir alanda eğitim almış olmak zorunluluğu yoktur. Ancak iyi bir insan kaynakları uzmanı olmak için bazı kişisel özelliklere sahip olmak faydalıdır;

1. Karar Verme Becerisi

İnsan kaynakları uzmanları adayların niteliklerini incelerken ve onları açık iş pozisyonlarına seçerken ve işe alırken karar verme becerilerini kullanırlar.

2. Detaycılık

İnsan kaynakları uzmanları adayların niteliklerini değerlendirirken, alt yapı kontrollerini yaparken ve istihdam kayıtlarını tutarken detaycı olmalıdır.

3. İletişim Becerisi

İletişim becerisi, başarılı bir insan kaynakları uzmanı olmak için çok gereklidir. Adayları işe alırken, onlarla mülakat yaparken, mevcut çalışanları motive ederken ve daha birçok insan kaynakları yönetimi işlevini yerine getirirken sürekli olarak çeşitli alt yapılardan insanlarla iletişim kurmak zorundadırlar.

4. Dinleme Becerisi

Dinleme becerisi, insan kaynakları uzmanlarında bulunması gereken önemli becerilerin başında gelir. Örneğin; iş alım sürecini yönetirken veya mevcut çalışanların istek ve taleplerini öğrenirken kişilerin cevaplarına dikkat kesilmeli, anlatmak istedikleri noktayı yakalamalı ve ilgili takip soruları sormalıdırlar.

5. Konuşma Becerisi

İnsan kaynakları uzmanlarının işlerinde verimli olabilmeleri için güçlü konuşma becerilerine sahip olması gerekir. İnsan kaynakları uzmanları, yöneticileri ve çalışanları bilgilendirmek için sıklıkla sunumlar yaparlar ve karşısındaki topluluğu etkilemeye çalışırlar.

6. Grup Çalışmasına Yatkınlık

İnsan kaynakları uzmanlarının işi gereği birçok departman ve bu departmanları oluşturan bireyler ile ortak çalışmalar yürütmeleri gerekir. Bunun için bir insan kaynakları uzmanının takım çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

1. İnsan kaynakları uzmanı olmak kolaydır.

İnsan kaynakları uzmanı olmak için belirli bir okulu bitirmek ya da belirli bir üniversiteden mezun olmak gerekliliği yoktur. İnsan kaynakları uzmanı olmak için sadece nereden başlayacağını bilmek ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili belli-başlı temel bilgileri öğrenmek yeterlidir. Geri kalanlar zaten mesleği icra ederken yavaş yavaş öğrenilecektir.

2. İnsan kaynakları uzmanlığı yüksek gelir getiren bir meslektir.

Küçük firmalardan büyük holdinglere, hatta devlet kurumlarına kadar her organizasyon insan kaynakları uzmanlarına ihtiyaç duyar. Çünkü bu kurum ve organizasyonları oluşturan en önemli sermaye olan “insan kaynağı”, ancak başarılı insan kaynakları uzmanları tarafından doğru yönetilebilir. Kattıkları bu pozitif etkiden dolayı işletmeler ve diğer kurumlar, insan kaynakları uzmanlarına yüksek ücretler ödemeye hazırdırlar.

3. İnsan kaynakları uzmanları toplum içinde saygı duyulan prestijli kişilerdir.

İnsan kaynakları uzmanının en temel görevleri; çalıştığı kurumun insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve çalışanların iş yaşamının niteliğini arttırmaktır. Birbirine zıt gibi görünen bu iki görev gerçekleştiğinde ise ortaya her iki tarafında (işveren – çalışan) kazançlı olduğu bir kazan-kazan durumu çıkmaktadır. Bu kazan-kazan durumu insan kaynakları uzmanlarına büyük saygı duyulmasını sağlamaktadır.

4. İnsan kaynakları uzmanları hızla büyüyen bir sosyal çevreye sahiptirler.

Bir insan kaynakları uzmanı işi gereği; üst ve orta düzey yöneticiler, çalışanlar, çalışanların aileleri, müşteriler, kurum eğitmenleri ve akademisyenler gibi birçok kişi ile iletişimde olmak zorundadır. Bütün bu iletişim gayretlerinin sonunda hızla büyüyen bir sosyal çevreye sahip olmuş olur.

5. İnsan kaynakları uzmanları direkt olarak kendi birimlerine bağlıdırlar.

Her ne kadar insan kaynakları uzmanları kurum içindeki tüm birim ve departmanlarla iletişim halinde olup, onların insan gücü yönetimine katkı sağlasa da; organizasyon şeması içinde direkt olarak insan kaynakları departmanına bağlı çalışırlar ve insan kaynakları departmanı dışında kimseden emir almazlar.

6. İnsan kaynakları uzmanları yarı-zamanlı (part-time) ve ev-ofis (home-office) çalışma imkânına sahiptirler.

İnsan kaynakları uzmanlarının en büyük avantajlarından bir tanesi yarı-zamanlı ve ev-ofis çalışabilmeleridir. Özellikle kendi insan kaynakları yönetimi şirketini kurmak isteyip bir ofis tutmak için sermayesi olmayanlar açısından büyük kolaylık sağlayan bu durum sayesinde; insan kaynakları uzmanları hem yarı-zamanlı çalışarak kendi müşterilerine danışmanlık hizmeti sunabilir, hem de mevcut işinden ayrılmadan maaş almaya devam edebilirler. Üstelik internet bağlantısı olan bir bilgisayar ile insan kaynakları uzmanlığı mesleğini başarıyla sürdürmek son derece mümkündür.

7. İnsan kaynakları uzmanlığı sıkıcı bir meslek değildir.

Birçok kişi insan kaynakları uzmanlarının yalnızca masa başında oturup tüm gün boyunca evrak işi yaptığını ve vaktinin çok sıkıcı geçtiğini düşünür. Ancak gerçekte durum çok daha farklıdır. Bir insan kaynakları uzmanı tüm gün boyunca; evrak işi, çalışanların sorunları, eğitimleri, motivasyonları, işe alma, işten çıkarma, planlama, organize etme, uygulama, misafir karşılama, kurum faaliyetlerini organize etme gibi birçok işi yerine getirir ve günü dolu dolu geçer.

8. İnsan kaynakları uzmanları sürekli olarak kendilerini geliştirirler.

Daha iyi hizmet sunmak için insan kaynakları uzmanları; sosyoloji, psikoloji, yöneticilik, çalışan hakları, kariyer planlama, firma verimliliği, teknoloji gibi alanlarda kendilerini geliştirirler. Bu da, insan kaynakları uzmanlarının daha iyi hizmet sunmalarının yanı sıra onlara yüksek bir vizyon kazandırmaktadır.

9. İnsan kaynakları uzmanları kendi tarzlarını ortaya koyarlar.

İnsan kaynakları uzmanları belirli dar kalıplara ve belirli doğrulara göre çalışmazlar. Her insan kaynakları uzmanı kendi tarzını geliştirebilir, yaptığı iş ile birçok kişi ya da kurumun hayatında farklılık yaratabilir. Bu da, insan kaynakları uzmanlarının işlerini severek yapmalarını sağlar.

10. İnsan kaynakları uzmanları işten çıkarılmazlar (genellikle).

Bir insan kaynakları uzmanı kendi istemediği sürece işten çıkarılacak son kişidir. Çünkü yeni bir insan kaynakları uzmanı işe almak, işe alıştırmak, çalışanları tanımasını sağlamak, firma dinamiklerini öğretmek oldukça zor bir süreçtir. Bundan dolayı işletmelerin patron ve üst düzey yöneticileri çok ekstrem bir durum olmadığı sürece mevcut insan kaynakları uzmanlarını işten çıkarmak istemezler. Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları uzmanlığı, iş güvenliği en yüksek olan mesleklerin başında gelir.

11. İnsan kaynakları uzmanlığı artarak talep gören bir meslektir.

Hem dünya da, hem de Türkiye’de ekonominin hızla büyümesinden dolayı sürekli olarak yeni çalışanlar istihdam edilmektedir. İstihdam edilen bu yeni çalışanların verimliliğinin arttırılması için insan kaynakları uzmanları vazgeçilmez bir unsurdur. Bu sebeple insan kaynakları uzmanlığı şimdi ve gelecekte her daim talep gören bir meslek olacaktır.

Nasıl İnsan Kaynakları Uzmanı Olunur?

İnsan kaynakları uzmanı olma arzusu içinde olduğunuz sürece bir insan kaynakları uzmanı olabilmeniz mümkündür. İster bir firma ya da kurumda maaş ile çalışmak isteyin, ister kendi insan kaynakları işinizi kurmak isteyin, bu işi yapmak için bir diplomaya ihtiyacınız yoktur. İnsan kaynakları uzmanı olmak için ihtiyaç olan tek şey, bu mesleğe nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmek ve insan kaynakları yönetiminin temel mesleki bilgilerini öğrenmektir. Geri kalan herşey, insan kaynakları yönetimi alanında çalıştığınız süreç içinde kendiliğinden gelişecektir.

Rüya Meslekler” olarak, insan kaynakları uzmanı olmak isteyenlere yönelik bir kariyer rehberi hazırladık. “Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!” isimli bu pratik kariyer rehberi ile insan kaynakları yönetiminin temel mesleki bilgilerini ve bu heyecan verici kariyerde nasıl başarılı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak! isimli kariyer rehberi, iyi eğitimli ve tecrübeli kariyer yazarları tarafından hazırlanmış olup; bu rehber ile insan kaynakları yönetimi alanında nasıl çalışabileceğinizi, kendi insan kaynakları yönetimi işinizi nasıl kurabileceğinizi adım adım öğrenebilir, kendinizi bir uzman olarak konumlandırabilir ve yüksek kazançlar elde etmek için nasıl müşteri çekebileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!’ın uzman yazarları bu kariyer rehberini hazırlarken, insan kaynakları alanında farklılık yaratmanızı ve para kazanmanızı sağlayacak gerçek yaşamdan örnekler, ses getiren iş önerileri ve paha biçilemez ipuçları vermişlerdir. Ayrıca insan kaynakları uzmanlığına nasıl başlamanız gerektiği üzerine derin tavsiyeler vermek için bu rehberin yazarları, birçok uzman ile çeşitli görüşmeler yapmıştır.

Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!, aşağıdaki konular dahil olmak üzere insan kaynakları uzmanı olmak isteyen herhangi biri için çok önem taşıyan şu konuları kapsar:

İnsan Kaynakları Uzmanlığına Hazırlık

•   İnsan Kaynakları Nedir?
•   İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilişkili Kavramlar
•   İnsan Kaynakları Yönetimi Hazırlığı
•   Vizyon, Misyon, Değerler, Hedefler
•   Organizasyon Yapısı
•   İstihdam Şartları ve Koşulları
•   İş Sözleşmesi
•   Personel El Kitabı
•   Personel İşe Alma Süreci
•   İşe Alma İhtiyaçlarını Tanımlamak
•   İş Profili Oluşturmak
•   İşe Alım Talebini Resmileştirmek
•   Kademelendirme, Ücretlendirme, Sosyal Yardımlar
•   İşi Duyurmak
•   Mülakat için Adaylar Belirlemek
•   Adaylarla Mülakat Yapmak
•   Referans Toplamak
•   İşi Teklif Etmek
•   Personel SGK İşlemleri
•   Başarısız Adayların Bilgilendirilmesi
•   Personel Özlük Dosyası Açmak
•   Personeli İşe Alıştırmak
•   Personel Gelişimi ve Eğitimi
•   Kurumsal Düzeyde Düşünülecek Konular
•   Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
•   Eğitim Verme Süreci
•   Performans Yönetimi
•   Kariyer Planlama
•   Kariyerin Önemli Öğeleri
•   Kariyer Planlama Süreci
•   Ücret Yönetimi
•   Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler
•   Ücret Sistemleri
•   Maaş Hesaplama, Puantaj ve Bordro
•   Bordro Okuma
•   İnsan Kaynakları Yönetimi için Sosyal Medya Stratejileri
•   Sosyal Medya Araçları ve Kullanımı
•   İnternet Kuralları

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim ve Tecrübeleri

•   İnsan Kaynakları Uzmanı Kendisini Nasıl Geliştirir?
•   Mesleki Eğitimler
•   Destekleyici Eğitimler
•   Beceriler
•   İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl İşe Alınır?
•   Kendinizi Tanımak
•   İşverenlerin Adaydan Bekledikleri Nelerdir?
•   Bir İnsan Kaynakları Yönetimi İşi Bulmanın Yaratıcı Yolları
•   Çalışılacak Sektörü Belirlemek
•   Sağlık Sektörü
•   Turizm Sektörü
•   Eğlence Sektörü
•   Eğitim Sektörü
•   Teknoloji Sektörü
•   Devlet Kurumları
•   Diğer Sektör ve Kurumlar
•   Kişisel Pazarlama Malzemeleri Hazırlamak
•   Özgeçmiş
•   Önyazı
•   Portföy
•   Online Profiller
•   Tecrübe Edinmek
•   İş Araştırma ve İşe Başvurma Yöntemleri
•   Mülakatlara Hazırlanmak
•   Mülakat Soruları ve Cevapları
•   İyi İzlenim Oluşturmanın Yolları

İnsan Kaynakları Yönetimi İşi Kurmak

•   Sermayesiz ya da Az Sermaye ile Yarı-Zamanlı ya da Tam-Zamanlı İnsan Kaynakları İşi Kurmak
•   Nasıl Girişimci Olunur?
•   İnsan Kaynakları Yönetimi İş Planı Oluşturmak
•   İnsan Kaynakları Yönetimi İşletmesinin Kuruluş Süreci
•   Şirket Yasal Yapısı
•   Firma Adı
•   Muhasebe, Vergi ve Bankacılık İşlemleri
•   Ev-Ofis (Home-Office) Çalışarak İnsan Kaynakları Hizmeti Sunmak
•   Bir İnsan Kaynakları Yönetimi Ofisi Kurmak
•   İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi
•   Saatlik Hizmetler için Ücretlendirme
•   Günlük Hizmetler için Ücretlendirme
•   Aylık Hizmetler için Ücretlendirme
•   Proje Bazlı Ücretlendirme
•   Müşteri ile Yapılan Sözleşmenin İçeriği
•   Müşteriden Hizmet Bedelini Tahsil Etmek
•   Müşteri Bulmanın Yaratıcı Yolları
•   Geleneksel Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri
•   İş Çevresi Edinmek
•   Yazılı Basından Ücretsiz Yararlanmak
•   Görsel Basından Ücretsiz Yararlanmak
•   Promosyon Malzemeleri Hazırlamak
•   Online Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri
•   İnternet Pazarlama
•   Sosyal Medya Pazarlama
•   Web 2.0. Teknolojisinden Yararlanma
•   Yeni Müşterilerle Çalışmak
•   Müşteri İlişkileri Yönetimi
•   Müşteri Odaklı Çalışmak
•   Müşteri Memnuniyetini Sağlamak
•   Müşteri Sadakatini Sağlamak

Bunların hepsini ve daha fazlasını şaşırtıcı bir fiyata elde edebilirsiniz.

Birçok insan, insan kaynakları uzmanlığı eğitim programlarına binlerce TL harcamaktadır (isterseniz insan kaynakları yönetimi eğitim ücretlerini internetten araştırabilirsiniz). Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!, diğer kaynaklardan alabileceğiniz insan kaynakları yönetimi eğitiminden çok daha fazlasını içermektedir.

Neden “RÜYA MESLEKLER: İNSAN KAYNAKLARI UZMANI OLMAK!” Rehberini Satın Almalısınız?

Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!’ta yer alan bilgiler, araştırmak yaparak harcayacağınız onca zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir, insan kaynakları yönetimi eğitimi veren kurslara binlerce TL ödemekten kurtarabilir, size pahalıya patlayan hatalar yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir ve saygıdeğer bir insan kaynakları uzmanı olmak için gerekli bilgileri verebilir. Araştırmalara göre ekonomik yapının gelişmesi ile birlikte insan kaynakları uzmanlarına olan ihtiyaç her sene 20% oranında artıyor. Ancak bu ihtiyacı karşılayacak sayıda nitelikli insan kaynakları uzmanları yetişmiyor. Bu yüzden, bu kariyer rehberine yapacağınız yatırım, sizin de bu hızlı büyüyen alanda kolaylıkla yer almanızı sağlayabilir.

İnsan kaynakları alanında çalıştığınızda ilk maaşınız veya ilk müşterinizden Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!’a ödediğiniz paranın çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Ayrıca bu kariyer rehberi bir insan kaynakları uzmanı olarak kendi insan kaynakları yönetimi işinize daha hızlı ve uygun maliyetli olarak başlamanıza yardım edebilir, içinde sunmuş olduğu müşteri edinme teknikleri sayesinde hiçbir ücret ödemeden sanki yıllardır insan kaynakları uzmanlığı yapıyormuşsunuz gibi size binlerce müşteri kazandırabilir.

Bir kurumun en değerli kaynağı olan “insan gücü” üzerine çalışan bir insan kaynakları uzmanı olarak tutkunuzu; hayatınızda kazançlı, prestijli ve mutluluk verici bir kariyer sahibi olmak için serbest bırakın. Yönetim ve çalışanlar arasında vazgeçilmez bir bağ olarak; verimliliği ve çalışanların mutluluğunu arttırmak için tüm bilgi ve becerinizi kullanın. Merak etmeyin, girişimci ruhunuz bir yerden başlamanız için gerek adımı atmanızı sağlayacaktır.

Mükemmel çalışma koşulları, harika bir maaş ve doyurucu bir iş sunan muhteşem bir kariyere sahip olmayı hak ettiğinize inanıyorsanız, Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!’ın tam size göre bir rehber olduğunu bilmelisiniz. Bu pratik kariyer rehberi bir insan kaynakları uzmanının bilmesi gereken herşeyi size verebilir…

Sipariş vermek hızlı, kolay ve güvenlidir.

Rehberi 1 dakika içinde bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Sipariş Vermek İçin

Rüya Meslekler: İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak!”ı satın alırken ödemenizi isterseniz kredi kartı, isterseniz havale ile yapabilirsiniz. Ödemeler, SSL güvenlik sertifikalı olan xTicaret.com üzerinden gerçekleşmektedir. Bundan dolayı kredi kartınızı güvenle kullanabilirsiniz.

—————————

Linkhttp://www.ruyameslekler.com/book-review/insan-kaynaklari-uzmani-olmak/

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s